CHI NHÁNH VIỆT BẮC TẠI TUYÊN QUANG - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC